කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

දර්ශනා සේනානායක මහත්මිය 2018 දෙසැම්බර් 26 වන දින සිට කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් ධූරයේ රාජකාරී ආරම්භ කරන ලදි.

Posted in Highlights, Ministry News on Dec 26, 2018