කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

ළමා නිර්මාණ හැකියාවන් ඔප නැංවීම සදහා කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යංශය මගින් 2019 ඔක්තෝම්බර් 1 දිනට යෙදෙන ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් සංවිධානය කරනු ලබන ළමා චිත්‍ර තරඟය සඳහා දැයේ දරුවන්ට ආරාධනා !

Posted in Highlights, Ministry News on Aug 22, 2019