කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development

ළමා නිර්මාණ හැකියාවන් ඔප නැංවීම සදහා කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යංශය මගින් 2019 ඔක්තෝම්බර් 1 දිනට යෙදෙන ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් සංවිධානය කරනු ලබන ළමා චිත්‍ර තරඟය සඳහා දැයේ දරුවන්ට ආරාධනා !

Posted in Highlights, Ministry News on Aug 22, 2019