කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය මූලප්‍රවාහකරණ වැඩසටහන් ස්ථාපිත කිරීම

පුරුෂයින්ට මෙන්ම ස්ත්‍රීන්ට ද සමානාත්මතාවයකින් හා සම සාධාරණත්වයකින් යුතුව කටයුතු කිරීමට හා තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු ඉටු කර ගැනීම, රාජ්‍ය ආයතන තුළ කාන්තාවන්ට සිදු වන හිංසනයන් අවම කිරීම යන අරමුණු පෙරදැරිව කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අමාත්‍යාංශ මණ්ඩල සංදේශය සඳහා ලද අනුමැතිය ප්‍රකාරව, සියලුම අමාත්‍යාංශයන්හි තීරණ ගැනීමේ කාර්යයේ නියුතු ඉහළ විධායක මට්ටමේ නිලධාරීන්ගේ සහ අනුබද්ධ ආයතනයන්හි ආයතන ප්‍රධානීන් ඇතුළු අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් දැනුවත් කර මෙම විෂය පිළිබඳ සංවේදී කිරීම තුළින්, හිතකර සේවා පරිසරයක් ගොඩනැංවීම වෙනුවෙන් අප අමාත්‍යාංශය විසින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවක් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන ලදි.

ඒ අනුව, 2018 වර්ෂයේ අගෝස්තු සහ සැප්තැම්බර් මාසය තුළ පවත්වන ලද වැඩසටහන් මාලාව පහත පරිදි පෙ. ව. 9.00 සිය ප. ව. 2.00 දක්වා ඒ ඒ අමාත්‍යාංශයන් හි දී පැවැත්වීමට කටයුතු කරන ලදි.


 • 2018.08.13 - ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය
 • 2018.08.16 - කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 • 2018.08.20 - සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය
 • 2018.08.28 - ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය
 • 2018.09.01 - විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ රියදුරු සහ කා.කා.ස සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වැඩසටහන
 • 2018.09.08 - විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වැඩසටහන
 • 2018.09.15 - විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රදූත සහකාර සහ විධායක සහකාර සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වැඩසටහන
 • 2018.09.22 - විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සියළුම සංවර්ධන නිලධාරීන් සහ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්ගේ වැඩසටහන
 • 2018.09.29 - විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සියළුම මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ වැඩසටහන

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය මූලප්‍රවාහකරණය, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය අයවැයකරණය සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත සිදුවන හිංසන පිටු දැකීමේ කමිටු පිහිටුවීම යන මාතෘකාවන් ඔස්සේ මෙම වැඩසටහන් මාලාව සඳහා සම්පත්දායකත්වය පහත සඳහන් නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් විසින් සිදු කරන ලදි.

 • මහාචාර්ය අරෝෂා අධිකාරම් මහත්මිය - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
 • ආචාර්ය අනූෂා එදිරිසිංහ මහත්මිය - කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය
 • උපදේශක ශ්‍රියාණි පෙරේරා මහත්මිය
 • නීතීඥ උදේනි තෙවරප්පෙරුම මහත්මිය
 • වීරසිංහම් මහතා
 • ස්වර්ණා සුමනසේකර මහත්මිය - සභාපති - ජාතික කාන්තා කමිටුව
 • සමිතා සුගතිමාලා මහත්මිය
 • කුමුදු පෙරේරා මහත්මිය - නීති නිලධාරී
 • අනෝකා ගුණරත්න මහත්මිය - නීති නිලධාරී

  ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය සංවේදීතාවය ඇති කිරීම උදෙසා අප අමාත්‍යාංශය විසින් දියත් කෙරෙන ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය ඇතුළත් ගීතමය වැඩසටහන ද මෙහි විශේෂ අවස්ථාවක් විය.

  විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ වැඩසටහන් මාලාව

   
  
   
  
   

ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශ වැඩසටහන් මාලාව

   

කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

   

ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය

   Posted in Highlights, Ministry News on Oct 18, 2018