කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

2030 තිරසර ශ්‍රී ලංකාව සඳහා දැක්ම මෙතනින් භාගත කල හැක.මෙතනින්

Posted in Highlights, Ministry News on Nov 21, 2019