කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

2030 තිරසර ශ්‍රී ලංකාව සඳහා දැක්ම මෙතනින් භාගත කල හැක.මෙතනින්

Posted in Highlights, Ministry News on Nov 21, 2019