කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்திஇ முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்விஇ அறநெறிப் பாடசாலைகள்இ கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

Tender Notices & Registration of Suppliers

MEAL - Advertisment

TOR MEAL TEC


ළමා සමාජ ආරක්ෂණය පිළිබඳ ව්‍යාපෘතිය ලංසු කැඳවීම

Documentry- Advertisment

TOR for video clip 

Research for the identification of challenges in connection of the provision of productive and effective legal remedy pertaining to the Rape of women

English 

Sinhala

Tamil

Bid Document