කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்திஇ முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்விஇ அறநெறிப் பாடசாலைகள்இ கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

 • අභ්‍යාන්තර ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා අයදුපත් කැඳවීම

  Posted in Highlights, Ministry News on கார 02, 2020

  අභ්‍යාන්තර ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා අයදුපත් කැඳවීම -2021

  වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී,උපදේශන සහකාර නිලධාරී,මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර නිලධාරී යන තනතුරයන්ට අයත් අභ්‍යාන්තර ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා අයදුම්පත සහ ලිපිය වෙබ් අඩවියේ ස්ථාන මාරුවීම් මගින් භාගත කළ හැක.මේ සඳහා මෙතනින් පිිවිසෙන්න.

 • Online Public Day by the State Ministry of Women and Child Development, Pre-Schools & Primary Education, School Infrastructure & Education Services

  Posted in Highlights, Ministry News on கார 02, 2020

  Due to the prevailing situation in the country due to COVID-19, the public face inconveniences in travelling to attend “Public Day” at the State Ministry of Women and Child Development, Pre-Schools & Primary Education, School Infrastructure & Education Services on Mondays. Therefore, after taking into consideration the difficulties faced by the people, Hon. State Minister, H.M. Piyal Nishantha has taken steps to implement an “online” public day.

  After clicking on the following link; https://bit.ly/pnonlinepublicday the public are able to register themselves for the online public day and intera...

 • Procurement Notice - Developing a Digital Marketing Platform

  Posted in Highlights, Ministry News on ஐப் 29, 2020

  Procurement Notice - Developing a Digital Marketing Platform

  The Chairman, State Ministry Consultant’s Procurement Committee invites bidders to place a sealed technical and financial proposal on “Developing a Digital Marketing Platform” in the mailbox bearing the name of our Ministry on or before 2:00 pm on November 09, 2020 at the entrance of the Ministry. Please mention the “Develop Digital media platform” at the top left corner of the envelope.

 • Selection of Individual Consultants for Design and Develop Digital Marketing Platform for Women Entrepreneurs - advertisement

  Posted in Highlights, Ministry News on ஐப் 23, 2020

  Selection of Individual Consultants for Design and Develop Digital Marketing Platform for Women Enterpreneurs

  click here to obtain a TOR ,EOI and advertisement

 • මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය සහ පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය විෂයන්ට අදාළ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

  Posted in Highlights, Ministry News on ஐப் 20, 2020

  මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය සහ පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය විෂයන්ට අදාළ වැඩසටහන් සඳහා වන ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

  2020 වර්ෂය සඳහා ළමා ලේකම් කාර්යාලයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ඊට අදාළව ලබාගත් ප්‍රගතිය සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීමේ රැස්වීමක් 2020/10/15 දින ගරු අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මැතිතුමන්, ගරු ලේකම්තුමිය කුමාරි ජයසේකර මැතිනියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ මාණ්ඩලික නිලධාරින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විණි. එහිදී මෙම වර්ෂය තුලදී වැඩසටහන් වඩාත් ඵලදායීව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන ලදී. එමෙන්ම පෙර පාසල් විෂය ක්ෂේත්‍රය සහ පෙර පාසල් ගුරුවරුන් වෙත සුවිශේෂී අවධානයක් යොමු විය යුත

 • කන්නන්ගර මැතිතුමාගේ ජන්ම දිනය සැමරීම

  Posted in Highlights, Ministry News on ஐப் 15, 2020

  සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර මැතිතුමාගේ 136 වන ජන්ම දිනය

  සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර මැතිතුමාගේ 136 වන ජන්ම දිනය නිමිත්තෙන් ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා ගරු අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමා හා කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මැතිතුමා හා සීතා අරඹේපොල යන මැති ඇමතිවරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2020/10/13 දින පෙ.ව. 9.00 ට බත්තරමුල්ල, ඉසුරුපාය ස්මාරක අභියස පැවැත්විණි. තවද එම අවස්ථාවට අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරු සහ කාර්ය මණ්ඩලයද සහභාගි විය.

 • National Event of World Children’s Day 2020

  Posted in Highlights, Ministry News on ஐப் 06, 2020

  National Event of World Children's Day 2020 was held on 2020-10-02 in "Ape gama" Batteramulla.

 • வளவாளர் குழு ஒன்றை உருவாக்குதல்

  Posted in Highlights, Ministry News on புர 30, 2020

  நாட்டின் முன் பிள்ளைப்பருவ சிறார்களின் விருத்திக்காகவேண்டி உங்களுடைய பொறுப்பினை மேற்கொள்வதற்கான அரிய சந்தர்ப்பமொன்று

  முன் பிள்ளைப்பருவ பராமரிப்பு மற்றும் விருத்தி பற்றிய நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்காக வளவாளர் குழுவொன்றினை ஸ்தாபிப்பதற்கு சிறுவர் செயலகம் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது.

  அதற்காக முன் பிள்ளைப்பருவ விருத்திக்கு உரிய விடயப்பரப்புடன் தொடர்புடைய பிரசித்தம்வாய்ந்த தொழில்வல்லுநர்கள், ஆய்வாளர்கள், செயற்பாட்டாளர்களினைத் தொடர்புகொள்ளவேண்டியுள்ளது.

  நீங்களும் அதில் அக்கறையுள்ளவராயின் அதற்குரிய மேலதிக தகவல்களை கீழ்வரும் டiமெ ஊடாக பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

  விண்ணப்பப்படிவம் :

  பத்திரிகை அறிவித்தல் :

 • ලෝක ළමා දිනය ජාතික උත්සවය පුර්ව සාකච්ඡාව

  Posted in Highlights, Ministry News on புர 23, 2020

  ලෝක ළමා දිනය ජාතික උත්සවය පැවැත්වීමට නියමිත බත්තරමුල්ල අපේ ගම පරීශ්‍රයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට ගරු අමාත්‍යතුමන් සහභාගි වු අතර ,එම උත්සවය පිළිබඳව පුර්ව සාකච්ඡාවක් ද පැවැත්විය. එම අවස්ථාවට අමාත්‍යංශයේ ලේකම්තුමිය ඇතුළු නිලධාරින් පිරිසක් සහභාගි විය

 • ජාතික කාන්තා කමිටුවේ දැනුවත් කිරීමේ සාකච්ඡාව

  Posted in Highlights, Ministry News on புர 23, 2020

  ජාතික කාන්තා කමිටුවේ පස් අවුරුදු උපාය මාර්ගික සංවර්ධන සැලැස්ම පිලිබඳව සහ එහි ඉදිරි සැලසුම් පිලිබදව ගරු අමාත්‍යතුමන්ව දැනුවත් කිරිමේ සාකච්ඡව. ජාතික කාන්තා කමිටුවේ සභාපතිතුමිය ඇතුළු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ නිලධාරින් සමග අමාත්‍යංශයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී පසුගිය දා පැවැත්විය .