කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார அமைச்சு

Ministry of Women and Child Affairs

National Committee on Women

 • Mrs. Swarna Sumanasekara Chairperson

  Telephone: +94 11 2187248 Ext. 325

  Mobile: -

  Fax: +94 11 2827091

  E-mail:

 • Mrs.M.A.Anula Indrani Executive Director

  Telephone: +94 112187257 Ext. 326

  Mobile: -

  Fax: +94 11 2827001

  E-mail: secncwsl@gmail.com