කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development

උපදේශන නිලධාරි 2 ශ්‍රේණියේ පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම විභාගය -2019 විස්තර මෙතනින්

Posted in Highlights, Ministry News on ஆவண 01, 2019