කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

Mrs.A.S.M.S.Mahanama assumed duties as Secretary of Ministry of Women & Child Affairs and Social Security in 2019 November 25.

Posted in Highlights, Ministry News on கார 27, 2019