කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

දිස්ත්‍රික්/ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල පවතින ක්‍ෂේත්‍ර නිලධාරී පුරප්පාඩු මෙතනින්

Posted in Highlights, Ministry News on ஆடி 15, 2019