කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

Hon.(Mrs.) Pavithara Wanniarachchi assumed duties as the Minister of Minister of Women & Child Affairs and Social Security in 25th of November 2019.

Posted in Highlights, Ministry News on கார 25, 2019