කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

சிறுவர்களின் ஆக்கத்திறனை மேம்படுத்துவதற்காக மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர் வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு 2019 ஒக்தோபர் 1 ஆந் திகதி கொண்டாடப்படவுள்ள சிறுவர் தினத்தை முன்னிட்டு ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ள சிறுவர் சித்திரப் போட்டிக்காக நாட்டின் பிள்ளைகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படுகின்றது. ! https://www.dropbox.com/s/x1oxpvj7jsbc4xh/Tamil_Final_1.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/568003gy3c2qgay/Tamil_App.pdf?dl=0

Posted in Highlights, Ministry News on ஆவண 22, 2019