කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

javascript:;

Contact Us

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

5th Floor, Sethsiripaya Stage II,
Battaramulla, Sri Lanka.

Tel : +94 11 2186055

Fax : +94 11 2187249

E-mail : secycdwa@gmail.com

Information Officers in our Ministry :-


Name of the
Institute/Department/ Office
Name of the Officer
(Information Officer)
Designation Office Address Telephone
Number
1 Ministry of Women and Child Affairs Mrs.R.L.S.P.Swarnalatha Senior Assistant Secretary (Admin) 5th Floor, Sethsiripaya,Stage 11 , Battaramulla. 0112187274
2 National Committee on Women Mrs.M.A.Anula Indrani Executive Director 5th Floor, Sethsiripaya,Stage 11 , Battaramulla. 0112187257
3 Women’s Bureau Mrs.Champa Upasena Director 3rd Floor, Sethsiripaya,Stage 11 , Battaramulla. 0112187270
4 Children Sectarian Office Mrs.Nayana E Senarathna Director(Acting) 6th Floor, Sethsiripaya,Stage 11 , Battaramulla. 0112186054
5 National Child Protection Authority Mrs.Anoma Siriwardena General Manager No:330, Thalawathugoda Road, Madiwela, Sri Jayewardenepura 0112778911
6 Department of Probation and Child care Services Mrs.P.Chandima Sigera Commissioner 3th Floor, Sethsiripaya,Stage 11 , Battaramulla. 0112187283