කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

Designated Officer:-


Mr.M.H.G.Bandara

Additional Secretary (Admin )

5th Floor,

Sethsiripaya Stage 2,

Battaramulla.

Telephone Number-01121872


Information Officers in our Ministry :-


Name of the 
Institute/Department/ Office
Name of the Officer 
(Information Officer)
Designation
Office Address
Telephone 
Number
State Ministry of Women and Child Affairs
Mr.N.A.K.L.Wijenayake
Senior Assistant Secretary (Admin)
5th Floor, Sethsiripaya,Stage 11 , Battaramulla.

0112187274
National Committee on Women

Mrs.M.Jayamanna

Executive Director
5th Floor, Sethsiripaya,Stage 11 , Battaramulla
0112187257
Women’s Bureau
Mrs.Champa Upasena
Director
3rd Floor, Sethsiripaya,Stage 11 , Battaramulla.
0112187270
National Secretariat of Early Childhood Development Mrs.H.Nayana S.T.K.De Silva
Director
6th Floor, Sethsiripaya,Stage 11 , Battaramulla.
0112186054
National Child Protection Authority
Mrs. Anoma Siriwardena

Director General
No:330, Thalawathugoda Road, Madiwela, Sri Jayewardenepura
0112778911
Department of Probation and Child care Services
Mr.H. W. Sudheera Nilanga Withana
Deputy Commissioner
3th Floor, Sethsiripaya,Stage 11 , Battaramulla.
0112187283