කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development

දළ විශ්ලේෂණය

දැක්ම

තිරසර සංවර්ධනයට දායකවන,අයිතිවාසිකම් තහවුරු වු කාන්තා සහ ළමා ප්‍රජාවකින් සමන්විත ශක්තිමත් ජාතියක්

 මෙහෙවර

කාන්තා,ළමා සහ වියළි කලාපීය ජනතාවට සමාජ ආර්ථික සහ සංස්කෘතික වශයෙන් සංවර්ධන වු හා අයිතිවාසිකම් තහවුරු වු සවිබල ගැන්වුණු හිතකාමී පරිසරයක්  ගොඩනැගීම සදහා ඒකබද්ධ ප්‍රවේශයකින් යුතුව  භෞතික හා මානව සම්පත් සංවර්ධනයට අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හා වැඩසටහන් සම්පාදනය,ක්‍රියාත්මක කිරීම,මෙහෙයුම්,ඇගයුම් හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම