කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

Latest News More

2020 වර්ෂ‍ය සඳහා රාජකාරි ආරම්භ කිරීම

Highlights Ministry News Jan 01, 2020
2020 වර්ෂයේ පළමු වැඩ කරන දිනය සඳහා විශේෂ වැඩසටහනක් 2020 ජනවාරි 1 වන දින අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමියගේ සහභාගීත්වයෙන් අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි.....

Happy New Year 2020

Highlights Ministry News Dec 31, 2019
Wish you all happy and prosperous new year 2020....

ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුව රට හදන සෞභාග්‍ය දැක්ම

Highlights Ministry News Dec 18, 2019
ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුව රට හදන සෞභාග්‍ය දැක්ම මෙතනින් බාගත කළ හැක.මෙතනින්....

About Ministry

The Ministry of Women and Child Affairs (MWCA) was established as per the Gazette Extraordinary No. 1933 of 9th September 2015. Sri Lanka Women’s Bureau, National Committee on Women, Department of Probation and Child Care Services, National Child Protection Authority and Children’s Secretariat are the Departments and Statutory Institutions under the Ministry. The goal behind the establishment of Ministry of Women and Child Affairs was the creation of Sri Lankan society that is sensitive to the needs of women and children would work for their betterment to achieve this goal.

Our Services

Ministry Overview

A strong nation of women and children with ensured rights that contributes towards sustainable development.

Child Development

Child care and development aimed at bringing up a physically and mentally healthy child and build a better future.

Women Development

Empowerment of women with adoption of measures for the advancement of women’s quality of life.

Information Act

The Ministry of Women and Child Affairs (MWCA) was established as per the Gazette Extraordinary No. 1933 of 9th September 2015. Sri Lanka Women’s Bureau, National Committee on Women, Department of Probation and Child Care Services, National Child Protection Authority and Children’s Secretariat are the Departments and Statutory Institutions under the Ministry. The goal behind the establishment of Ministry of Women and Child Affairs was the creation of Sri Lankan society that is sensitive to the needs of women and children would work for their betterment to achieve this goal.

Right to Information Act - attached
Regulations promulgated under the Right to Information Act - attached
Details of Information Officers: http://www.childwomenmin.gov.lk/information-officers-details
2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබද පනතේ 08 වන වගන්තිය යටතේ වන වාර්තාව -2017/2018

Emergency Contacts

1929

Call for immediate assistance on child abuse.

1938

Call for immediate assistance on women affairs.

1919

National Information Center

Locator for Centers

Contact Us

Address:

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security,
5th Floor, Sethsiripaya Stage II,
Battaramulla, Sri Lanka.

Phone:

+94 11 2186055

Fax:

+94 11 2187249

Email:

secycdwa@gmail.com