හැඳින්වීම, කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන්   


ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අංක 2289/43 හා 2022.07.22 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය ස්ථාපිත විය. මෙම අමාත්‍යාංශය සමාජ සවිබලගැන්වීම් අංශය හා කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශය යන අංශ දෙක යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.

අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන් පහත පරිදි වේ.

· රජය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ජාතික ප්‍රතිපත්තීන් මත පිහිටා කාන්තාළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් විෂයන්ට සහ අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ දෙපාර්තමේන්තු හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථාවන්හි විෂයන්ට අදාළ ප්‍රතිපත්තිවැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීමක්‍රියාත්මක කිරීමපසු විපරම් කිරීම හා ඇගයීම

·  අමාත්‍යාංශ විෂය පථයට අයත්වන  මහජන සේවාවන් කාර්යක්ෂමව හා මහජන හිතකාමී අයුරින් ලබා දීම

· නාස්තිය හා දුෂණය පිටු දකිමින් අමාත්‍යංශයේ කාර්යභාරය ඉටු කිරීම සහතික කිරීමට ඉවහල් වන ආකාරයට නවීන කළමනාකරණ ක්‍රම හා තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සියලු ක්‍රම සහ විධි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

·  කාන්තා ප්‍රඥප්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

·  රාජ්‍ය කටයුතුවලදී තීරණ ගැනීම සහ දේශපාලන ක්ෂේත්‍රය තුළ කාන්තාවන්ගේ සහභාගීත්වය සහ නියෝජනය වැඩි කිරීම සඳහා ක්‍රමෝපායන් සැකසීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම

·  ගැටුම්වලින් හා දරිද්‍රතාවයෙන් විපතටපත් කාන්තාවන් සවිබලගැන්වීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම

·  කාන්තා හා ළමා හිංසනය වැළැක්වීම සදහා වන නීති හා ප්‍රතිපත්ති ශක්තිමත් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම

·  ලිංගිකත්වය හා ස්ත්‍රි පුරුෂ සමාජභාවය මත කාන්තාවන්ට වෙනස් කොට සැලකීම වළක්වාලීම සඳහා පවත්නා නීති සංශෝධනය කර නව නීති හා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම

·  කාන්තා මූලික ගෘහ ඒකක සවිබලගැන්වීම සදහා ප්‍රතිපත්ති හා වැඩසටහන් සම්පාදනය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම

·  කාන්තා හා ළමා කටයුතු වලට අදාළ තිරසාර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ ඉටුකරගැනීම

·  පෙර පාසැල් සදහා ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කිරීම

·  ශාරීරික හා මානසික වශයෙන් නීරෝගි දරුවන් ඇති කරලීමේ අභිප්‍රායෙන් මුල් ළමා විය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති හා වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම

·  අනාරක්ෂිත තත්වයේ සිටින දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සදහා ජාත්‍යන්තර සම්මතයන්ට ගැලපෙන සේ වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති සැකසීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම

·  ළමා ප්‍රඥප්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම

·  ළමා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන නියාමනය කිරීම

·  සෙවන සරණ කැපකරු මව්පිය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම

·  සුවිශේෂී කුසලතා ඇති දරුවන්ගේ එම කුසලතා ඔප්නංවා ගැනීම සඳහා මුල්‍යාධාර සැපයීම

·  සමෘද්ධි වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම

·  විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයින්ගේ අවශ්‍යතාවන් හඳුනාගැනීම හා එම අවශ්‍යතා ඉටුකර දීම

·  මහජන ආධාර යෝජනා ක්‍රම සමාලෝචනය කිරීමප්‍රතිසංවිධානය හා උචිත නව ප්‍රතිසංස්කරණ හදුන්වා දීම

· ක්ෂය රෝගීන්ටවකුගඩු රෝගීන්ටලාදුරු රෝගීන්ටපිළිකා හා තැලසීමියා රෝගීන්ට සහ ඔවුන්ගෙන් යැපෙන්නන්ට ආධාර ලබා දීම

·  පවුල් උපදේශන සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීම

· විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ජාතික වශයෙන් පිළිගනු ලබන සම්මුතීන් වලට අදාළ කටයුතු

· විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයින් සදහා පුහුණුව ලබාදීමට හා රැකියා අවස්ථා ඇති කරලීමට අදාළ ආයතන සමග සම්බන්ධීකරණය කරමින් අවශ්‍ය වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

· විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයින් ජනප්‍රවාහනය හා එක්ව කටයුතු කිරීමට හැකි වන සේ අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්තිමය වෙනස්කම් සිදු කිරීම හා අවශ්‍ය පහසුකම් හා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

·  විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයින් සදහා සමාජ රක්ෂණ ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම

·  වයෝවෘද්ධ තැනැත්තන් රැකබලා ගැනීමසමාජ සංවර්ධන කාර්යයන්හි වැඩිහිටියන්ගේ සහභාගීත්වය ඉහළ නැංවීම සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරැකීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම

logo