අමතන්න

කාන්තා හා ළමා අංශය

සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ අංශය

ලිපිනය:

කාන්තා, ළමා කටයුතු සහ සමාජ සවිබල ගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය,
5 වන මහල, සෙත්සිරිපාය II අදියර,
බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.

ලිපිනය:

1 වන මහල, 2 වන අදියර,
සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්ල,
බස්නාහිර පළාත, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන:

+94 11 2186055

දුරකථන:

+94 112 887 349
+94 112 887 350
+94 112 887 351

ෆැක්ස්:

+94 11 2187249

ෆැක්ස්:

+94 112 187 007logo