සන්නිවේදන පිවිසුම

අංකය ආයතනය ලිපිනය දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
1 කාන්තා, ළමා කටයුතු සහ සමාජ සවිබල ගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය 5 වන මහල, සෙත්සිරිපාය II අදියර, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව. 0112186055 0112187249 secretary@childwomenmin.gov.lk
2 පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය II අදියර, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව. 0112186062 0112187285 pcc@sltnet.lk
3 ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය අංක 330, තලවතුගොඩ පාර, මාදිවෙල, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, ශ්‍රී ලංකාව 0112778 911 0112778 915 ncpa@childprotection.gov.lk
4 මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ජාතික ලේකම් කාර්යාලය 6 වන මහල, සෙත්සිරිපාය II අදියර, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව. 0112186054 0112187277 children.secretariatsl@gmail.com
5 ජාතික කාන්තා කමිටුව 5 වන මහල, සෙත්සිරිපාය II අදියර, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව 0112187248 0112827091 ncw@childwomenmin.gov.lk
6 ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය II අදියර, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව. 0112187270 0112187270 womensbureau.wa@gmail.com
7 සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව 4 වන මහල, සෙත්සිරිපාය I අදියර, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව 0112887722 0112889002 dgsamurdhi@gmail.com
8 සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව 2 වන මහල, සෙත්සිරිපාය II අදියර, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව 0112187050 0112186276 info@socialservices.gov.lk
9 ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනය (NISD) ලියනගේමුල්ල, සීදූව, ශ්‍රී ලංකාව 0112882506 0112882502 info@nisd.ac.lk
10 ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සඳහා ජාතික ලේකම් කාර්යාලය (NSPD) 1 වන මහල, සෙත්සිරිපාය II අදියර, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව 0112877374 0112877353 info@nspd.gov.lk
11 වැඩිහිටියන් සඳහා වූ ජාතික ලේකම් කාර්යාලය (NSE) 2 වන මහල, සෙත්සිරිපාය II අදියර, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව 0112054164 nsemss@gmail.com
12 ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය (SSB) අංක 18, "සමාජ ආරක්ෂක චතුරශ්‍රය" රාජගිරිය පාර, රාජගිරිය, ශ්‍රී ලංකාව 0112886585 info@ssb.gov.lk
13 ග්‍රාම සංවර්ධන පුහුණු හා පර්යේෂණ ආයතනය (RDTRI) 24/4, කාසල් වේ, කොළඹ 08, ශ්‍රී ලංකාව 0112695579 0112696592
14 සෞභාග්‍ය සංවර්ධන කාර්යාංශය 9 වන මහල, සෙත්සිරිපාය II අදියර, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව9 වන මහල, සෙත්සිරිපාය අදියර II, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව 0112887831 sdbspv@gmail.com
15 උපදේශන අංශය 2 වන මහල, සෙත්සිරිපාය II අදියර, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව 0112186078 0112187021 ncounsellingcenter@gmail.com
logo