தொடர்பாடல்களுக்கான நுழைவு

இலக்கம் நிறுவனம் முகவரி தொலைபேசி பெக்ஸ்  மின்னஞ்சல்
1 மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு 5 ஆம் மாடி,செத்சிறிபாய, கட்டம் II, பத்தரமுல்ல, இலங்கை 0112186055 0112187249 secretary@childwomenmin.gov.lk
2 நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பு சேவைகள் திணைக்களம் 3 ஆம் மாடி,செத்சிறிபாய, கட்டம் II, பத்தரமுல்ல, இலங்கை 0112186062 0112187285 pcc@sltnet.lk
3 தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை

இலக்கம் 330, தலவத்துகொட வீதிமாதிவெலஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர, இலங்கை

0112778 911 0112778 915 ncpa@childprotection.gov.lk
4 முன் பிள்ளைப்பருவ அபிவிருத்திக்கான தேசிய செயலகம் 6 ஆம் மாடி,செத்சிறிபாய, கட்டம் II, பத்தரமுல்ல, இலங்கை 011 2186054 011 2187277 children.secretariatsl@gmail.com
5 பெண்கள் தேசிய குழு 5 ஆம் மாடி,செத்சிறிபாய, கட்டம் II, பத்தரமுல்ல, இலங்கை 0112187248 0112827091 ncw@childwomenmin.gov.lk
6 இலங்கை பெண்கள் பணியகம் 3 ஆம் மாடி,செத்சிறிபாய, கட்டம் II, பத்தரமுல்ல, இலங்கை 0112187270 0112187270 womensbureau.wa@gmail.com
7 சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திணைக்களம் 4 ஆம் மாடி,செத்சிறிபாய, கட்டம் II, பத்தரமுல்ல, இலங்கை 0112887722 0112889002 dgsamurdhi@gmail.com
8 சமூக சேவைகள் திணைக்களம் 2 ஆம் மாடி,செத்சிறிபாய, கட்டம் II, பத்தரமுல்ல, இலங்கை 0112187050 0112186276 info@socialservices.gov.lk
9 தேசிய சமூக அபிவிருத்தி நிறுவனம் (NISD) லியனகெமுல்ல, சீதுவ, இலங்கை 0112882506 0112882502 info@nisd.ac.lk
10 அங்கவீனர்களுக்கான தேசிய செயலகம் (NSPD) 1 ஆம் மாடி,செத்சிறிபாய, கட்டம் II, பத்தரமுல்ல, இலங்கை 0112877374 0112877353 info@nspd.gov.lk
11 முதியோர்களுக்கான தேசிய செயலகம் (NSE) 2 ஆம் மாடி,செத்சிறிபாய, கட்டம் II, பத்தரமுல்ல, இலங்கை 0112054164 nsemss@gmail.com
12 இலங்கை சமூக பாதுகாப்பு சபை (SSB)

இலக்கம். 18, "சமூக பாதுகாப்பு சதுக்கம்" ராஜகிரிய வீதிராஜகிரிய, இலங்கை

0112886585 info@ssb.gov.lk
13 கிராமிய அபிவிருத்தி பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (RDTRI)

24/4, கோட்டை வீதிகொழும்பு 08, இலங்கை.

0112695579 0112696592
14 சௌபாக்யா அபிவிருத்தி பணியகம் 9 ஆம் மாடி,செத்சிறிபாய, கட்டம் II, பத்தரமுல்ல, இலங்கை 0112887831 sdbspv@gmail.com
15 உளவளத்துணை பிரிவு
2 ஆம் மாடி,செத்சிறிபாய, கட்டம் II, பத்தரமுல்ல, இலங்கை
0112186078 0112187021 ncounsellingcenter@gmail.com
logo