කාන්තා හා ළමා අංශය

පරිවාස සහ ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ජාතික ලේකම් කාර්යාලය

ජාතික කාන්තා කමිටුව

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය

සමාජ සවිබලගැන්වීම් අංශය

සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව - ජිවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන්

සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව - ප්‍රජා මූලික පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනය - ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ වැඩ වෘත්තීය නගා සිටුවීම

ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සඳහා වූ ජාතික මහලේකම් කාර්යාලය - ආබාධිත පුරවැසියන් සවිබල ගැන්වීම

ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය - වැඩිහිටි සේවාවල ධාරිතාව වැඩි දියුණු කිරීම

ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය - සමාජ ආරක්ෂණ විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රම

ග්‍රාම සංවර්ධන පුහුණු හා පර්යේෂණ ආයතනය - සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභි පවුල් දැනුවත් කිරීමේ පුහුණු වැඩසටහන්

සෞභාග්‍යා සංවර්ධන කාර්යාංශය - සෞභාග්‍යා නිෂ්පාදන ගම්මාන

උපදේශන අංශය - මනෝ විද්‍යා උපදේශනය

අමාත්‍යාංශය

කාන්තා, ළමා කටයුතු සහ සමාජ සවිබල ගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය 2022 ජුලි 22 වැනි දින අංක 2289/43 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය අනුව ස්ථාපිත කරන ලදී. ගැසට් පත්‍රය  >අමාත්‍යාංශය

කාන්තා, ළමා කටයුතු සහ සමාජ සවිබල ගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය 2022 ජුලි 22 වැනි දින අංක 2289/43 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය අනුව ස්ථාපිත කරන ලදී. ගැසට් පත්‍රය  >
දැක්ම සහ මෙහෙවර

උපකාරක සේවා


තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනත - වැඩිදුර >

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනත යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති රෙගුලාසි - වැඩිදුර >

තොරතුරු නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු - වැඩිදුර >