කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

 • Digital Marketing Platform (e-Pola)

  Posted in Highlights, Ministry News on May 23, 2022

  Digital Marketing Platform (e-Pola)

 • Sithuwili Siththam-2022

  Posted in Highlights, Ministry News on May 19, 2022

  Sithuwili Siththam -2022

 • වනිතා සංවර්ධන ක්ෂ්‍රේත්‍ර සහකාර (දෙපාර්තුමේන්තුගත) නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවීම -2023

  Posted in Highlights, Ministry News on May 06, 2022

  වනිතා සංවර්ධන ක්ෂ්‍රේත්‍ර සහකාර (දෙපාර්තුමේන්තුගත) නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවීම -2023

  වනිතා සංවර්ධන ක්ෂ්‍රේත්‍ර සහකාර (දෙපාර්තුමේන්තුගත) නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවීම - 2023 පිලිබඳ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත යවන ලඳ ලිපිය මෙතනින් භාගත කර ගත හැක. මෙතනින්

 • Women's Day Program 2022

  Posted in Highlights, Ministry News on Mar 31, 2022

  Women's Day Program 2022 Which will be held on 22nd March and 03rd of April 2022

 • Womens Day Programs

  Posted in Highlights, Ministry News on Mar 11, 2022

  Womens Day Programs

 • International Women’s day - 2022

  Posted in Highlights, Ministry News on Mar 09, 2022

  International Women’s day 2022

  The International Women’s day 2022 National Ceremony was held on the 8th March 2022 at Sirimavo Bandaranaike Memorial Exhibition Hall under the patronage of Hon.Prime Mininster Mr. Mahinda Rajapaksa and Mrs. Shiranthi Rajapaksa under the theme “ She :The Country, The Nation and the world”. A Women's Entrepreneurship Exhibition and a Trade Fair were also held to coincide with the National Women's Day.During the National Ceremony, a web-based digital marketing platform called "E-Pola" was launched to market the products of women entrepreneurs. Scholarships were...

 • 2022 - Women's Day Logo and Theme

  Posted in Highlights, Ministry News on Feb 14, 2022

  2022 - Women's day Logo and Theme

 • Sri Lanka celebrates 74th Independence Day

  Posted in Highlights, Ministry News on Feb 04, 2022

  Sri Lanka celebrates 74th Independence Day.
  The main ceremony of the 74th Independence Day celebrations will be held at Independence Square in Colombo under the patronage of His Excellency the President Gotabaya Rajapaksa, Honorable Prime Minister Mahinda Rajapaksa, Cabinet Ministers, State Ministers, Members of Parliament, foreign diplomats and senior government officials.

 • Hand over a Token of Appreciation

  Posted in Highlights, Ministry News on Feb 02, 2022

  Hand over a Token of Appreciation to KOICA and WFP for their great contribution on the Thriposha Program.

  Considering the request made by the State Ministry of Women and Child Development, Preschool & Primary Education, School Infrastructure & Services for obtaining an additional grant from World Food Program (WFP) under the patronage of KOICA with the aim of continuing Thriposha Production without further disruption, an additional grant was received by the Sri Lanka Thriposha Limited which is under the purview of this Ministry. Therefore, with the intension of expressing the profound apprecia...

 • කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ඒකක නිලධාරීන් සඳහා වන ධාරිතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන

  Posted in Highlights, Ministry News on Jan 28, 2022

  කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ඒකක නිලධාරීන් සඳහා වන ධාරිතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන

  කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් “ ඒකාබද්ධ ළමා හා කාන්තා ආදර්ශ ගම්මාන ව්‍යාපෘතිය” දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 25 ම ආවරණය වන පරිදි තෝරා ගත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 25 ක තෝරා ගත් ග්‍රාම නිළධාරී වසම් 25 ක් තුළ මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කොට ඇත. මීට සමගාමීව එම ගම්මානයන්හි කාන්තාවන් හා දරුවන් ඇතුළු ප්‍රජාවගේ සුභසිද්ධිය වර්ධනය කරනු පිණිස අප අමාත්‍යංශය යටතේ ස්ථාපිත කොට ඇති ක්ෂේත්‍ර නිළධාරී සම්පත් දායක පුහුණු සංචිතය මෙන්ම, ඒකාබද්ධ ආදර්ශ ග