කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்திஇ முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்விஇ அறநெறிப் பாடசாலைகள்இ கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

පළමු පාසල මවුකුසයි

Ammawarune Program

Nena Pradipa Program

World Children's Day - 2020

Nugasewana Programme - 2020-9- 25

Child Protection Video CLIP 6 Tamil Subtitle

Child Protection Video CLIP 5 Tamil Subtitle

Child Protection Video CLIP 2 Tamil Subtitle

Child Protection Video CLIP 3 Tamil Subtitle

ළමා හිංසනය පිටු දකිමු

Child Protection Video CLIP 1 Tamil Subtitle

දරු පැටියාගේ ලෝකය-දෙවන කොටස

දරුපැටියාගේ ලෝකය-පළමු කොටස

දියණි - පළමු කොටස

දියණි-දෙවන කොටස

සතුටු පවුල රත්තරං - දෙවැනි කොටස

පෑදි දිය

ඇයට ගරු කරන්න

වැලි කෙළියෙන් පිටු අතරට

කොරෝනා වසංගතය සහ ළමා සිත

සතුටු පවුල රත්තරං - පළමු කොටස

MCDWA

Pipi Thmbarana

Kantha Hinsanaya

Kantha Kamituwa

Lama Danweem

Sri Lanka Kantha Karyanshaya