කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development

MCDWA

Pipi Thmbarana

Kantha Hinsanaya

Kantha Kamituwa

Lama Danweem

Sri Lanka Kantha Karyanshaya