කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

 • 2022.09.12 දින ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය සමඟ කල විශේෂ සාකච්ඡාවේ අවස්ථා

  Posted in Highlights, Ministry News on Sep 12, 2022

  ළමා හා කාන්තා සංවර් ධනය වෙනුවෙන් අළුත් ගමනකට,

  ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය අමාත්‍යාංශය නිලධාරීන් හමුවේ අමාත්‍යාංශ ප්‍රමුඛතාවයන් හා ඉදිරි ගමන පිළිබඳ සුහද සංවාදයක

  2022.09.12 දින ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය විසින් සෙත්සිරිපාය, II අදියර, 6 වන මහල, රැස්වීම් ශාලාවේදී අමාත්‍යාංශ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සමඟ කල විශේෂ සාකච්ඡාවේ අවස්ථා

 • 2022 ආසියානු දැල් පන්දු ශූරතාව දිනා ගත් ශ්‍රී ලංකා දැල් පන්දු කණ්ඩායමට උණුසුම් සුභ පැතුම්

  Posted in Highlights, Ministry News on Sep 10, 2022

  2022 ආසියානු දැල් පන්දු ශූරතාව දිනා ගත් ශ්‍රී ලංකා දැල් පන්දු කණ්ඩායමට උණුසුම් සුභ පැතුම්

  රටට මහත් අභිමානයක් ගෙන දෙමින් 2022 ආසියානු දැල් පන්දු ශූරතාව දිනා ගත් ශ්‍රී ලංකා දැල් පන්දු කණ්ඩායමේ නායිකාව ඇතුළු සෙසු ක්‍රීඩිකාවන්ට කාන්තා හා ළමා කටයුතු ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගීතා කුමාරසිංහ මැතිතුමිය ගේ හා අමාත්‍යාංශයේ උණුසුම් සුභ පැතුම්!

  රට මුහුණ දී සිටින අර්බූදකාරී අවස්ථාවේ ලෝකයේ අවධානය දිනා ගනිමින් රටට කීර්තියක් අත් කර දුන් කණ්ඩායමේ ඉදිරි ක්‍රීඩා කටයුතු සාර්ථක වේවායි එතුමිය සුභාශිංසනය කරයි.

 • කොළඹ ද සොයියා කාන්තා රෝහලේ නිරීක්ෂණ චාරිකාව

  Posted in Highlights, Ministry News on Sep 09, 2022

  ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය කොළඹ ද සොයිසා කාන්තා රෝහලේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක 2022 සැත්තැම්බර් මස 09 වන දින නිරත වන ලදී.

 • රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ නිරීක්ෂණ චාරිකාව 2022

  Posted in Highlights, Ministry News on Sep 09, 2022

  කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වැඩ භාර ගැනීමෙන් අනතුරුව ගරු අමාත්‍යතුමිය මෙරට දරුවන්ගේ පෝෂණ අවශ්‍යතා සොයා බැලීමේ පළමු පියවර ලෙස කොළඹ රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් සඳහා සහභාගි වන ලදී.

 • දිව්රුම් දීම -2022/09

  Posted in Highlights, Ministry News on Sep 09, 2022

  කලා කීර් ති ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මැතිණිය කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය ලෙස ගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරියේදී 2022 සැප්තැම්බර් මස 08 වන දින දිවුරුම් දෙන ලදි.

 • Hon State Minister Assumed Duties

  Posted in Highlights, Ministry News on Sep 08, 2022

  Hon State Minister Assumed Duties

  Hon State Minister of Women and Child Affairs, Mrs. Geetha Kumarasinghe assumed duties at the Ministry today (9 September, 2022). All the senior officials were present. Addressing the officials, the Minister said that she is looking forward to fulfilling the mandate of the Ministry for the betterment of the children and women of the nation.

 • Shuruliya North Central Programs

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 30, 2022

  Shuruliya North Central Programs

  Another two "Suhuruliya" training programs launched with the aim of providing women entrepreneurs with the information technology knowledge they need to develop their business is about to be held in the North Central Province. The program is jointly organized by the Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment, ICTA Institute, and META Institute.

  1. Anuradhapura Districts – 31st August 2022 9.00 am - 4.30 pm - at Anuradhapura District Secretariat
  2. Polonnaruwa Districts – 1st and 2nd September 2022 9.00 am - 4.30 pm - Polonnaruwa District Secretariat

 • 12th Training of Trainers – Master Trainer Program of the ECD Project 2022

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 16, 2022

  12th Training of Trainers – Master Trainer Program of the ECD Project 2022

  The 12th Training of Trainers (TOT) Master Trainer Program of the Early Childhood Development Project commenced on 15th August 2022 at the Community Education Centre in Thalahena, Malabe.

  The TOT program supported by the Project aims to prepare the necessary pool of trainers to deliver short-term training across the nation. Currently the Project has trained 439 Master Trainers in its 5 year period. The TOT program includes many interactive sessions and discussion which participants actively participate. Participants wh...

 • Suhuruliya North Province Program

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 16, 2022

  Another series of "Suhuruliya" training programs launched with the aim of providing women entrepreneurs with the information technology knowledge they need to develop their business is about to be held in the Northern Province. The program is jointly organized by the Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment, ICTA Institute, and META Institute.

  1. Kilinochchi and Mullaitivu Districts – 16th August 9.00 am - 4.30 am - at Kilinochchi District Secretariat
  2. Mannar and Vavuniya Districts – 17th August 9.00 am - 4.30 am - Mannar District Secretariat
  3. Jaffna District – 18th & 19th Augus...