කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

 • 1929 දුරකථන සේවාව සම්බන්ධයෙන් වන නිවේදනය

  Posted in Highlights, Ministry News on May 20, 2021

  Covid-19 ව්‍යාසනය හේතුවෙන් අනාරක්ෂිත වන ළමුන් පිලිබඳ තොරතුරක්වේ නම්,ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරීයේ 1929 දුරකථන සේවයට වහාම දැනුම් දෙන්න

  .

 • වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී තනතුරෙහි ස්ථාන මාරුවිම්-2021

  Posted in Highlights, Ministry News on Apr 27, 2021

  වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී තනතුරෙහි ස්ථාන මාරුවිම් -2021

  අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවියෙහි පළ කරන ලද 2021 වර්ෂයේ වනිතා සංවර්ධන නිලධාරි තනතුරෙහි වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් නියෝගයන්හි හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙහි ස්ථාන මාරු තීරණ මුද්‍රණ දෝෂයක් නිසා වැරදියට මුද්‍රණය වී තිබු බැවින් එය නිවැරදි කර නැවත පළ කරමී. 2021-04-27 දිනට නිවැරදි කරන ලද ලේඛනය මෙතනින් බාගත කරන්න

 • වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී තනතුරෙහි ස්ථාන මාරුවිම් -2021

  Posted in Highlights, Ministry News on Apr 23, 2021

  වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී තනතුරෙහි ස්ථාන මාරුවිම් -2021

  අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවියෙහි පළ කරන ලද 2021 වර්ෂයේ වනිතා සංවර්ධන නිලධාරි තනතුරෙහි වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් නියෝගයන්හි හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙහි ස්ථාන මාරු තීරණ මුද්‍රණ දෝෂයක් නිසා වැරදියට මුද්‍රණය වී තිබු බැවින් එය නිවැරදි කර නැවත පළ කරමී. මෙතනින් බාගත කරන්න

 • සුබ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා

  Posted in Highlights, Ministry News on Apr 12, 2021

  ඔබ සැමට ලබන්නා වු සිංහල හින්දු අළුත් අවුරුද්ද කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන සුබ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා!

 • Guideline for Preparation Reopening of Early Childhood Education and Care Services Centers to Prevent COVID 19 Prevalence has been released

  Posted in Highlights, Ministry News on Mar 24, 2021

  Guideline for Preparation Reopening of Early Childhood Education and Care Services Centers to Prevent COVID 19 Prevalence has been released

  Guideline for Preparation Reopening Early Childhood Education and Care Services Centers to Prevent COVID 19 Prevalence has been released Please click to Obtain guideline for prevention of COVID-19 in Pre Schools and Day Care Settings(Issued By Ministry of Health and Indigenous Medical Services) from following link:-

  Guideline for prevention of COVID-19 in Pre Schools and Day Care Settings(Issued By Ministry of Health and Indigenous Medical Services):- Clic...

 • කාන්තාවන් ආර්ථික සාමාජීය වශයෙන් සවිබල ගැන්වීමේ CEDAW විශේෂ ව්‍යාපෘතිය - “ දිරිය වනිතා ” නිෂ්පාදන හා අලෙවි මධ්‍යස්ථානය සමාරම්භක උත්සවය - අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය - 2021.03.14

  Posted in Highlights, Ministry News on Mar 22, 2021

  කාන්තාවන් ආර්ථික සාමාජීය වශයෙන් සවිබල ගැන්වීමේ CEDAW විශේෂ ව්‍යාපෘතිය - “ දිරිය වනිතා ” නිෂ්පාදන හා අලෙවි මධ්‍යස්ථානය සමාරම්භක උත්සවය - අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය-2021-03-14

  1981 ශ්‍රී ලංකාව විසින් එකඟතාවය පළ කරන ලද කාන්තාවන්ට එරෙහි සියලු ආකාරයේ වෙනස්කොට සැලකීම් පිටුදැකීමේ ජාත්‍යන්තර සම්මුතියේ සඳහන් නිර්ණායකයන්හි අන්තර්ගත ගෘහමූලික කාන්තාවන් ප්‍රමුඛ දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන සහ ආබාධිත තත්ත්වය නිසා අගතියට පත් අවදානම් මට්ටමේ සිටින කාන්තාවන් ණයගැතිභාවයෙන් මුදවා ගැනීමේ අරමුණින් හා ළමුන්ගේ හා කාන්තාවන්ගේ රැකවරණය, ආරක්ෂාව හා සංවර්ධනය තහවුරු කිරීම සඳහා හඳුනාගත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 25 ක කඩිනම් සංවර්ධන ව්‍යාප

 • PROCUREMENT NOTICE-INVITATION FOR BIDS (IFB)

  Posted in Highlights, Ministry News on Mar 17, 2021

  PROCUREMENT NOTICE-INVITATION FOR BIDS (IFB)

  The Paper Advertisement of PROCUREMENT NOTICE-INVITATION FOR BIDS (IFB) of Chemical and Aesthetic Instrument for National School and Funiture for Primary School can be download by following link -Click Here

 • Live Telecast

  Posted in Highlights, Ministry News on Mar 12, 2021

  International Women's Day 2021 "Palamupasala MawKusai" Program live telecast on our state ministry official facebook page and official youtube channel in 2021 March 13 at 03.30 p.m.

 • International Women's Day - 2021

  Posted in Highlights, Ministry News on Mar 08, 2021

  The inaugural program to commemorate the International Women's Day 2021 “Ammawarune Program” was held on 8th March 2021 at Independence Square under the patronage of Hon. Prime Minister Mahinda Rajapaksa.
  https://youtube.com/watch?v=Fkba5kNjDFM&feature=share


 • Requesting to join Digital Marketing Platform (E-Pola)

  Posted in Highlights, Ministry News on Mar 03, 2021

  Requesting to join Digital Marketing Platform (E-Pola)

  To motivating women entrepreneurs to design, promote and market their products using Information & Communication Technology was developed Digital Marketing Platform(E-Pola).Through this entrepreneurial women’s can selling their products and buying raw materials to need their productions from that they can uplifted their proctions and improve the income.

  Entrepreneurial women who wish to join this digital platform download the below Registration Application and fill it and send it with clear photographs of the product to the following email...