කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

 • අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය මූලප්‍රවාහකරණ වැඩසටහන් ස්ථාපිත කිරීම

  Posted in Highlights, Ministry News on Jun 29, 2020

  අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය මූලප්‍රවාහකරණ වැඩසටහන් ස්ථාපිත කිරීම

  පුරුෂයින්ට මෙන්ම ස්ත්‍රීන්ට ද සමානාත්මතාවයකින් හා සම සාධාරණත්වයකින් යුතුව කටයුතු කිරීමට ඉඩ ප්‍රස්ථා සලසා දීමත්, තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු ඉටු කර ගැනීම හා රාජ්‍යා ආයතන තුළ ස්ත්‍රි පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් ව සිදු වන හිංසනයන් අවම කිරීමත් යන අරමුණු පෙරදැරිව අප අමාත්‍යාංශය විසින් 2016.11.15 දිනෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය සඳහා අංක 16/2522/740/013 හා 2016.12.06 දිනැති ව අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී ඇත. තවද, 2018 වර්ෂයේ සිට මුදල් අමාත්‍යාංශය සහ ජාතික අයවැ

 • Suhuruliya Online Program-Niyagama Divisional Secretariat

  Posted in Highlights, Ministry News on Jun 26, 2020

  Suhuruliya Online Program -Niyagama Divisional Secretariat


  Suhuruliya Online Training Program on Empowering Women in Information Techology was held on 25th of June 2020 for Women Entrepreneurs at Niyagama Divisional Secretariat Galle District

 • Guideline for Preparation Early Childhood Education and Care Services Centers to Prevent COVID 19 Prevalence has been released

  Posted in Highlights, Ministry News on Jun 24, 2020

  Guideline for Preparation Early Childhood Education and Care Services Centers to Prevent COVID 19 Prevalence has been released Please click to Obtain official letter and guideline for prevention of COVID-19 in Pre Schools and Day Care Settings(Issued By Ministry of Health and Indigenous Medical Services) from following links:- 1.Official Letter :- Click Here
  2.Guideline for prevention of COVID-19 in Pre Schools and Day Care Settings(Issued By Ministry of Health and Indigenous Medical Services):- Click Here

 • ළමා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන 2020 ජුලි 01 දින සිට නැවත විවෘත කෙරේ.

  Posted in Highlights, Ministry News on Jun 18, 2020

  COVID -19 වසංගතය හේතුවෙන් අකර්මන්‍ය කර වසා දමන ලද රට නැවත යථා තත්වයට පත් වීමත් සමඟ පෙරපාසැල් හා ළමා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන වල ක්‍රියාකාරීත්වය නැවත ආරම්භ කිරීමට අදාලව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් අප අමාත්‍යාංශය වෙත මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයක් නිකුත් කර ඇත.

  ඒ අනුව සකස් කළ “COVID -19 පැතිරීම වැලැක්වීමට මුල් ළමාවිය අධ්‍යාපන සහ රැකවරණ සේවා මධ්‍යස්ථාන (පෙර පාසැල් /මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන ළමා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන, වතු ආශ්‍රිත ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන) සූදානම් කිරීම සඳහා වන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය” ඉදිරි සතිය තුලදී අප අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

  ඒ අනුව 2020.07... • New Secretary assumed duties

  Posted in Highlights, Ministry News on May 15, 2020

  New Secretary assumed duties -

  Mr. H.K.D.W.M.N.B. Hapuhinne assumed duties as the new Secretary of Ministry of Women & Child Affairs and Social Security.

 • New Secretary Appointed

  Posted in Highlights, Ministry News on May 12, 2020

  New Secretary Appointed

  Mr.H.K.D.W.M.N.B.Hapuhinna has been appointed as the new Secretary of Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

 • උද්ගත වී ඇති ව්‍යසනකාරී තත්වය මත පෙර පාසල් ගුරුවරුන්ට සහන සැපයීමේ ක්‍රියාවලිය සදහා තොරතුරු ලබා ගැනීම

  Posted in Highlights, Ministry News on Apr 08, 2020

  උද්ගත වී ඇති ව්‍යසනකාරී තත්වය මත පෙර පාසල් ගුරුවරුන්ට සහන සැපයීමේ ක්‍රියාවලිය සදහා තොරතුරු ලබා ගැනීම

  IMG-20200408-WA0007.jpg

 • The National Ceremony to Celebrate the International Womens Day

  Posted in Highlights, Ministry News on Mar 10, 2020

  The National Ceremony to Celebrate the International Women's Day 2020

  The national ceremony to celebrate the International Women’s Day was successfully held on 8th March 2020 at the Auditorium of the Rathnapura Municipal Council under the patronage of the Hon. Minister Women and Child Affairs and Social Security Pavithradevi Wannniarachchi.

 • Womens Day 2020 logo

  Posted in Highlights, Ministry News on Feb 26, 2020

  Women's Day 2020 logo

  click here

 • Suhuruliya Ratnapura

  Posted in Highlights, Ministry News on Feb 24, 2020

  Suhuruliya Ratnapura

  Second program of this year is suhuruliya initiative was held on 24th and 25th February 2020 on Ratnapura District Secretariat under the patronage of Secretary Minister of Women & Child Affairs, Mrs.A.S.M.S.Mahanama and participation of 100 women entrepreneurs ‘Shuruliya’ initiative is organized by Ministry of Women & Child Affairs and Social Security in collaboration with the Information and Communication Technology Agency (ICTA) with the aim of empowering women through ICT.