කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

ගෙවතු වගා කාර්යාල පොල - 2022-06-06

ගෙවත්තේ වගා කර ඇති නැවුම් එළවළු පලතුරු ඇතුළු බෝගයන් වල අතිරික්තය හා බීජ, පැළ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සහෝදර කාර්යය මණ්ඩලය සමගින් සුහදව බෙදා ගැනීමේ ගෙවතු වගා කාර්යාල පොලෙහි දෙවන පොළ 2022-06-06 දින අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේදී ඉතා සාර්ථකව පැවැත්විනී.

Posted in Highlights, Ministry News on Jun 05, 2022