කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

Suhuruliya 2.0 – Strategy Formulation Consultation Workshop

Suhuruliya 2.0 Strategy Formulation Consultation Workshop held on 15th May 2023 at the ICTA Auditorium, with the participation of key stakeholders.

Representatives of the Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment has contributed to shape the future programe of Suhuruliya 2.0

This three year program will identify and facilitate to fulfill the ICT needs and requirement of all women groups, not only women entrepreneurs in Sri Lanka.

Posted in Highlights, Ministry News on May 16, 2023