කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்திஇ முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்விஇ அறநெறிப் பாடசாலைகள்இ கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

2021 ලෝක මානසික සෞඛ්‍ය දිනයට සමඟාමීව කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සංගීත ප්‍රතිකාරාත්මක රසවින්දන වැඩසටහන 2021.10.11 දින පෙ. ව. 11ට නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල තුළ ප්‍රතිකාර ලබන covid ආසාධිත ගැබිණි මව්වරුන් සහ කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබයි.

Posted in Highlights, Ministry News on Oct 10, 2021