කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

ළමා හා කාන්තා සංවර් ධනය වෙනුවෙන් අළුත් ගමනකට,

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය අමාත්‍යාංශය නිලධාරීන් හමුවේ අමාත්‍යාංශ ප්‍රමුඛතාවයන් හා ඉදිරි ගමන පිළිබඳ සුහද සංවාදයක

2022.09.12 දින ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය විසින් සෙත්සිරිපාය, II අදියර, 6 වන මහල, රැස්වීම් ශාලාවේදී අමාත්‍යාංශ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සමඟ කල විශේෂ සාකච්ඡාවේ අවස්ථා

Posted in Highlights, Ministry News on Sep 12, 2022