කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

ගර්භණී මව්වරුන් සඳහා රු 2500 ක අතිරේක ආහාර සහනාධාර මුදලක් ලබාදීමේ චක්‍රලේඛය (6/2022) මෙතනින් භාගත කර ගත හැක.

මෙතනින්

Posted in Highlights, Ministry News on Oct 19, 2022