කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

කුඩා දරුවන් ඩෙංගු රෝගයෙන් බේරා ගැනීමට ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවීම නවත්වමු.

Posted in Highlights, Ministry News on May 19, 2023