කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

අම්පාර සුහුරුලිය වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය කාන්තාවන්ගේ සමාජ සහ ආර්ථික වශයෙන් සවිබල ගැන්වීමට සහය දැක්වීමේ "සුහුරුලිය" වැඩසටහන කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන් 100ක් සඳහා අද ( 2022/10/26 ) අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදීපැවැත්වේ. මෙම වැඩසටහන මගින් කාන්තා ව්‍යවසායකයින්ට තම ව්‍යාපාරය වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා තාක්‍ෂණය ඵලදායී ලෙස භාවිතා කිරීමට හැකි වන පරිදි "ඩිජිටල් අලෙවිකරණය" පිළිබඳ දැනුම වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරේ. කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ සවිබල ගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය සහ ICTA විසින් META සහාය ඇතිව මෙම වැඩසටහන් මාලාව සංවිධානය කරයි.

Posted in Highlights, Ministry News on Oct 27, 2022