කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

නැණ ප්‍රදීප යහපත් සමාජයක් ඇති කිරීම සඳහා කියවීමේ පළපුරුද්ද හා අවස්ථා ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ සමාජ සත්කාර වැඩසටහන ආරම්භ කිරීම

මේ සම්බන්ධයෙන් අංශ වෙත යොමු කරන ලද ලිපිය හා දැනුවත් කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලඳ අත්පත්‍රිකාව මෙතනින් බාගත කර ගත හැක.

නැණ ප්‍රදීප වැඩසටහන සඳහා නිර්මාණය කල වීඩීයෝ පටය

Posted in Highlights, Ministry News on Jan 21, 2021