කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

පෙර පාසල් ක්ෂ්‍රේත්‍රය ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා දිළිඳු ජන කොට්ඨාස සඳහා උපකාර කිරීමට ලෝක බැංකු සහය

උදෑසන ආහාර ළමුන් 155,000 කට ලබා දීමේ වැඩසටහන හා පන්ති සහන ගාස්තු ළමුන් 37,500 කට ලබාදීමේ වැඩසටහන 2023 මැයි මාසය දක්වා ක්‍රියාත්මක වන අතර කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය ඇමතිණී ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මියගේ ඉල්ලීම මත 2023 දෙසැම්බර් දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය සහයෝගය දෙන ලෙසත් ඒ තුලින් පෙර පාසල් ක්ෂේත්‍රයට වැඩි ප්‍රතිලාභ අත්වන බවත් පැවසීය.

මෙම ඉල්ලීම සිදුකරන ලද්දේ 2022 නොවැම්බර් මස 15 දින සෙත්සිරිපාය අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවනාගාරයේ පැවති ලෝක බැංකු නියෝජිත පිරිස සමග පැවති සාකච්ඡාවකදීය.මෙම අවස්ථාවට ,ලියන් ඩී ශ(ර්)බෘන්-බෙන්ස් - කලාපීය අධ්‍යක්ෂ, මානව සංවර්ධන අංශය, වියෝ කන්ඩා මහතා (රාජ්‍ය කළමනාකරු- මාලදිවයින සහ ශ්‍රී ලංකාව), කෙයිකෝ ඉනෝඒ (අධ්‍යාපනය සඳහා පුහුණු කළමනාකරු - දකුණු ආසියානු කලාපය), රෙනෙ ඇන්ටෝනියෝ ලියෝන් සොලානෝ මහතා (පුහුණු කිරීම් නියමු මාලදිවයින,නේපාලය හා ශ්‍රී ලංකාව - මානව සංවර්ධන අංශය) ,ආචාර්ය හර්ෂ අතුරුපාන මහතා (ප්‍රධාන ආර්ථික විද්‍යාඥ,වැඩසටහන් නියමු මානව සංවර්ධන අංශය), ශාලිකා සුභසිංහ මිය (උපදේශක-අධ්‍යාපන), නීල් බණ්ඩාර හපුහින්න මහතා (අමාත්‍යාංශ ලේකම් - කාන්තා,ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය), චන්ද්‍රලාල් ප්‍රේමකුමාර මහතා (ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ- කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය) යන නිලධාරීන් සහභාගී විය.

Posted in Highlights, Ministry News on Nov 15, 2022