කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය කොළඹ ද සොයිසා කාන්තා රෝහලේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක 2022 සැත්තැම්බර් මස 09 වන දින නිරත වන ලදී.

Posted in Highlights, Ministry News on Sep 09, 2022