කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

டெங்கு நோயில் இருந்து குழந்தைகளை காப்பாற்ற வேண்டும் டெங்கு நுளம்பு பெருக்கத்தை ஒழிப்போம்

Posted in Highlights, Ministry News on May 19, 2023