කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

International Women's Day 2021

Logo

Theme /තේමාව

" රටකි,දැයකි,ලොවකි,ඇය "

" She: the Country, the Nation, the World "

Posted in Highlights, Ministry News on Feb 23, 2021