කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

2020 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින ජාතික උත්සවය සඳහා තෝරා ගන්නා ලද තේමාව

ඇය දිරිමත් -රට සවිමත්

Women’s courage -The nation’s strength

அவள் தைரியமானவள் - நாட்டுக்குப் பலமானவள

Posted in Highlights, Ministry News on Feb 20, 2020