කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

 • World Children's Day Message - Hon. State Minister Piyal Nishantha de Silva

  Posted in Highlights, Ministry News on Oct 01, 2021

  World Children's Day Message - Hon. State Minister Piyal Nishantha de Silvaඩය

 • Theme and logo of World Children's Day - 2021

  Posted in Highlights, Ministry News on Sep 18, 2021

  Theme and logo of World Children's Day - 2021

 • National Program of donating computers to Child Development Centers

  Posted in Highlights, Ministry News on Sep 16, 2021

  National Program of donating computers to child development centers in line with the celebration of World Children's Day 2021 The Department of Probation and Child Care Services has organized a program under the Sisu Nena Pradeepa program to coincide with the World Children’s Day celebrations to provide 700 computers and internet facilities worth of 21 million rupees for the purpose of expanding the educational facilities of the children residing in all child development centers in Sri Lanka. At this occasion, the computers were donated for 10632 children in 379 child development centers. This...

 • Decisions regarding annual internal transfers -2021.09.13

  Posted in Highlights, Ministry News on Sep 13, 2021

  2021 Annual Internal Transfer Orders - Women Development Officer, Early Childhood Development Assistant, Counseling Assistant

  Internal Transfer Order for 2021 were scheduled to take effect from 1st October 2021. However, it is kindly informed that a decision had to be taken to postpone the implementation of transfer orders until the COVID - 19 Pandemic is controlled since issues may arise in releasing and assuming duties and paying salaries due to the COVID – 19 Outbreak in the country. A soft copy of the letter sent to the District and Divisional Secretaries in this regard can be downloaded...

 • වාර්ෂීක අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරුවීම සම්බන්ධවයි

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 12, 2021

  2021 වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු නියෝග නිකුත් කිරීම-වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී,මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර,උපදේශන සහකාර

  2021 වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු 2021.09.01 සිට ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිිතව තිබුනද රටේ පවතින කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් සේවයෙන් නිදහස්වීමේදී,රාජකාරී භාරගැනීමේදී හා වැටුප් ගෙවීමේදී ගැටලු මතුවිය හැකි බැවින් එම ස්ථාන මාරු 2021.10.01 සිට ක්‍රියාත්මක කරන බව කාරුණිකව සලකන්න.මේ සඳහා දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත යවන ලද ලිපියේ මෘදු පිටපතක් වාර්ෂික ස්ථාන මාරු (Annual Trasnfers) පිටුවෙන් බාගත කර ගත හැක.මෙතනින් යන්න

 • ගර්භණීයන්ට කිරිදෙන මවුවරුන්ට ළමා නිවාස දරුවන් සඳහා වන කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් නිරීක්ෂණ චාරිකාවක

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 11, 2021

  ගර්භණීයන්ට - කිරිදෙන මවුවරුන්ට ළමා නිවාස දරුවන්ට කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් නිරීක්ෂණ චාරිකාවට රාජ්‍ය ඇමැති පියල් නිශාන්ත එක්වෙයි.

  දිවයින පුරා කොවිඩ් 19 රෝග‍යේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය පැතිරීමත් සමඟ රෝගය වැළඳී ඇති ගර්භනී මාතාවන්, කිරිදෙන මව්වරුන් සහ පරිවාස කාර්‍යාලය යටතේ පවතින ළමා නිවාසවල සිටින දරුවන් සදහා කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීම සදහා නිරීක්ෂණ චාරිකාවට අද අගෝස්තු මස 11 වන දින කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන,පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය ආමත්‍ය ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා සහභාගී විය .

  අදාල මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවීම සඳහා බස්නාහිර පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්ත

 • Capacity Building Training Module on Prevention of Underage Pregnancy for Staff of District and Divisional Level Women and Child Development Units

  Posted in Highlights, Ministry News on Jul 28, 2021

  Capacity Building Training Module on Prevention of Underage Pregnancy for Staff of District and Divisional Level Women and Child Development Units

  Underage pregnancies can lead to adverse health outcomes for children along with several other social issues. Therefore, the Ministry has prepared a Training Module in three languages for training field officers attached to district and divisional level Women and Child Development Units to safeguard the children through duly identifying causes and factors including the social, economic and educational background that affect this situation and addres...

 • “Children First” World Children’s Day National Celebration – 2021

  Posted in Highlights, Ministry News on Jul 02, 2021

  “ Children First ” World Children’s Day National Celebration – 2021

  The Department of Probation and Child Care Services has made arrangements to conduct a series of programmes with the active participation of children, parallel to the national ceremony held to mark the World Children’s Day falling on 01st of October.

  ළමා චිත්‍ර තරඟාවලිය

  කෙටි ළමා චිත්‍රපට තරඟාවලිය

  නට්‍ය තරඟාවලිය

 • Guru Abhimani

  Posted in Highlights, Ministry News on Jun 15, 2021

  The “Guru Abhimani” Program implemented by the State Ministry of Women and Child Development, Pre-Schools and Primary Education, School Infrastructure and Education Services will be officially launched on 17th June 2021 at Temple Trees under the patronage of the Hon. Prime Minister Mahinda Rajapaksa.


  The following events are scheduled to take place
  • Commencement of the provision of Rs. 2500 allowance for pre-school teachers
  • Handing over the draft National Policy on Early Childhood Education to the Prime Minister Mahinda Rajapaksa
  • Providing Rs. 2.5 million each for 150 pre-sc... • 2021 වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු නියෝග නිකුත් කිරීම

  Posted in Highlights, Ministry News on Jun 15, 2021

  2021 වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු නියෝග නිකුත් කිරීම-වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී,මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර,උපදේශන සහකාර

  2021 වාර්ෂික අභ්‍යන්තර ස්ථාන මාරු 2021-07-01 සිට ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිිතව තිබුනද රටේ පවතින කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් සේවයෙන් නිදහස්වීමේදී,රාජකාරී භාරගැනීමේදී හා වැටුප් ගෙවීමේදී ගැටලු මතුවිය හැකි බැවින් එම ස්ථාන මාරු 2021-09-01 දින සිට ක්‍රියාත්මත කරන බව කාරුණිකව සලකන්න.මේ සඳහා දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත යවන ලද ලිපියේ මෘදු පිටපතක් වාර්ෂික ස්ථාන මාරු (Annual Trasnfers) පිටුවෙන් බාගත කර ගත හැක.මෙතනින් යන්න