எங்கள் குழு

Name

நியமிக்கப்படவில்லை

தலைவர்

தொலைபேசி : 011 2187248 Ext. 325

தொலைநகல் : 011 2827091

மின்னஞ்சல்: chairpersonncw@gmail.com

Name

நியமிக்கப்படவில்லை

நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர்

தொலைபேசி : 011 2187257 Ext. 326

தொலைநகல் : 011 2827001

மின்னஞ்சல்: N/A

Mrs.H.C.De Zoysa

திருமதி.எச்.சி.டி சொய்சா

சட்ட உத்தியோகத்தர்

தொலைபேசி : 011 2187038

தொலைநகல் : N/A

மின்னஞ்சல்: chamali1977@gmail.com

logo