අපගේ කණ්ඩායම

   පාලන අංශය

එම්.එච්.ජි. බණ්ඩාර මහතා

එම්.එච්.ජි. බණ්ඩාර මහතා

අතිරේක ලේකම් (පාලන)

දුරකථන අංකය : 011 2187266 ,Ext. 502

ෆැක්ස් : 011 2187249

ඊ - මේල් : gunarathbandara@yahoo.com

බි.පි.එස්. අනුරාධි මිය

බි.පි.එස්. අනුරාධි මිය

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)

දුරකථන අංකය : 011 2187274, Ext. 503

ෆැක්ස් : 011 2187249

ඊ - මේල් : shamikaanuradhi78@gmail.com

ආර්.ටි. සෙනරත්ආරච්චි මිය

ආර්.ටි. සෙනරත්ආරච්චි මිය

සහකාර ලේකම් (පාලන)

දුරකථන අංකය : 011 2187273, Ext. 573

ෆැක්ස් : 011 2187249

ඊ - මේල්: -

Ms.

Ms.

සහකාර ලේකම් (පාලන)

දුරකථන අංකය : 011 2186273, Ext. 504

ෆැක්ස් : 011 2187249

ඊ - මේල් : -

   සංවර්ධන අංශය

එන්.එච්.එම්.ඩබ්.ඩබ්. හේරත් මිය

එන්.එච්.එම්.ඩබ්.ඩබ්. හේරත් මිය

අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)

දුරකථන අංකය : 011 2187261 Ext. 509

ෆැක්ස් : 011 2187280

ඊ - මේල් : herathnilmini6@gmail.com

ආර්.ඩි.අයි.එන්. ධර්මසේන මිය

ආර්.ඩි.අයි.එන්. ධර්මසේන මිය

අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

දුරකථන අංකය : 011 2186059, Ext. 510

ෆැක්ස් : 011 2187280

ඊ - මේල් : ireshadharmasena995@gmail.com

   සැලසුම් සහ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය

ජේ.පි.එස්. ජයසිංහ මහතා

ජේ.පි.එස්. ජයසිංහ මහතා

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සැලසුම් සහ මෙහෙයුම්)

දුරකථන අංකය : 011 2187275, Ext. 315

ෆැක්ස් : 011 2186347

ඊ - මේල් : jpsjayasinghe@gmail.com

කේ.පි.සි.සුභාෂිණි මිය

කේ.පි.සි.සුභාෂිණි මිය

අධ්‍යක්ෂ වැ.බ (සැලසුම් සහ මෙහෙයුම්)

දුරකථන අංකය : +94 11 2187247, Ext. 316

ෆැක්ස් : -

ඊ - මේල් : subhashini.kahatapitiya@gmail.com

යශිකා පීරිස් මිය

යශිකා පීරිස් මිය

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම් සහ මෙහෙයුම්)

දුරකථන අංකය : +94 11 2187256 Ext. 317

ෆැක්ස් : -

ඊ - මේල් : yashika87peiris@gmail.com

එන්.අයි.පි. ලියනආරච්චි මිය

එන්.අයි.පි. ලියනආරච්චි මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම් සහ මෙහෙයුම්)

දුරකථන අංකය : 011 3611110, Ext. 137

ෆැක්ස් : -

ඊ - මේල්: padmiliyanaarachchi16@gmail.com

කේ.එන්.ජීවනී මිය

කේ.එන්.ජීවනී මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය)

දුරකථන අංකය : 0113463096, Ext. 300

ෆැක්ස් : -

ඊ - මේල්: adit@childwomenmin@gov.lk

   මුල්‍ය අංශය
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී

දුරකථන අංකය : 011-2187254

ෆැක්ස්: 011-2187255

ඊ - මේල්: ap.kodikara@yahoo.com

   අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

සි.එස්.එගොඩගේ මිය

සි.එස්.එගොඩගේ මිය

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

දුරකථන අංකය : 011-2187252

ෆැක්ස් : 011-2187255

ඊ - මේල් : chamini.egodage@gmail.com

   නීති අංශය

කුමුදු පෙරේරා මිය

කුමුදු පෙරේරා මිය

නීති නිලධාරි

දුරකථන අංකය : 011-2186273

ෆැක්ස් : -

ඊ - මේල්: kumudu.perera@gmail.com