අපගේ කණ්ඩායම

ඩී.ඩී. වරුණි රසාදරී මිය

ඩී.ඩී. වරුණි රසාදරී මිය

අධ්‍යක්ෂ

දුරකථන අංකය : 011 2186054

ෆැක්ස් : 011 2187277

ඊ - මේල් : varurasaads@gmail.com

වී.චන්දන විජේවර්ධන මයා

වී.චන්දන විජේවර්ධන මයා

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (වැඩ බැලීම)

දුරකථන අංකය : 011 2187189

ෆැක්ස් : 011 2187277

ඊ - මේල් : wijewardhana87@gmail.com

රිද්මිකා සෙනරත්ආරච්චි මෙය

රිද්මිකා සෙනරත්ආරච්චි මෙය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (රාජකාරී ඉටු කිරීම)

දුරකථන අංකය : 011 2187250

ෆැක්ස් : 011 2187277

ඊ - මේල් : addchildwomen@gmail.com