අපගේ සේවාවන්


පෙර පාසල් ඩිප්ලෝමා ආයතන අධීක්ෂණය සඳහා විධිමත් යාන්ත්‍රණයක් සකස් කර ක්‍රියාත්මක  කිරීම.

මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා නියාමනය.

මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික සතිය පැවැත්වීම

මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ මාධ්‍ය ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

මුල් ළමාවිය දරුවන් සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට හා ඊට අනුබද්ධ ආයතන විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහන් සඳහා අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණ සහාය හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පාර්ශවකාර ආයතනයක් ලෙස කටයුතු කිරීම